Regulamin

Zasady Ogólne

§1. Dostępność serwerów KDR

Serwery KDR są serwerami bezpłatnymi i utrzymują się jedynie z dobrowolnych składek graczy, nie można zatem mieć roszczeń co do ich dostępności ani oczekiwać żadnych profitów z tytułu wpłaty. Administracja gry nie bierze na siebie odpowiedzialności za utrudnienia w dostępności gry: lagi, blokady portów czy błędy serwera eAthena. Bez względu na wszelkie przypadki losowe (np. lag, freeze, rollback itp. itd.), które wynikają z nieprawidłowego działania serwera eAthena (software) bądź serwerów KDR (hardware) ekipa nie jest zobowiązana do zwrotu utraconych przez gracza przedmiotów, postaci, zeny itd. Zwroty są wykluczone w przypadku włamań na konta z winy gracza (np. utraty hasła) bądź udostępnienia hasła do konta osobom trzecim. Ekipa serwerów KDR ma prawo odstąpić od powyższych zasad dot. zwrotów. W takim wypadku informacja ta zostanie umieszczona na stronie serwerów KDR lub podana do wiadomości graczy w inny sposób.

§2. Założenia ogólne

Administracja gry nie ponosi również odpowiedzialności za publikowane przez graczy treści, nawet jeśli są niezgodne z prawem. Za publikowane treści odpowiada osoba je tworząca. Jednocześnie administracja dołoży wszelkich starań, by treści takowe były usuwane, a propagujący je gracze usuwani zgodnie z Tabelą kar.

§3. Botowanie/hacking

Zabronione jest używanie jakichkolwiek programów (poza klientem gry KDR). Dotyczy to m.in.
 • programów, które wysyłają do serwera dane symulując grę
 • programów blokujących wymianę danych pomiędzy klientem a serwerem
 • programów wykorzystujących dane przesyłane z serwera do klienta
 • programów botujących
 • makr
 • 3rd Party Programs
 • klienta gry innego niż klient KDR
Używanie sprzętu wykonującego te same funkcje co w/w programy jest zabronione. Modyfikowanie klienta i jego plików jest zabronione. Dozwolone są modyfikacje wizualne, które nie dają dodatkowej przewagi (aury itp.), zmiana spritu kart na większy, używanie własnego AI homunculusów i mercenary oraz tzw. mouse freedom.
§3.1 Exploiting
Zabronione jest wykorzystywanie błędów w grze, a także każde inne działanie mogące zakłócić pracę serwera, klienta innych graczy lub strony www oraz rozpowszechnianie informacji o w/w programach, metodach lub zauważonych błędach. Zabronione jest także wykorzystywanie jakichkolwiek wewnętrznych błędnych możliwości skryptów gry. Wlicza się w to zarówno sprzedaż przedmiotów u NPC’a po cenie wyższej niż cena zakupu, jak i inne dostępne opcje: wzięcie udziału w loterii/ankiecie postaciami więcej niż jednego konta. Powyższe przykłady nie wyczerpują możliwości „oszukania” gry, zatem nie należy ich traktować jako listy zamkniętej.

§4. Konta

§4.1. Użytkownicy
Użytkownikiem konta jest właściciel adresu e-mail podanego podczas rejestracji konta. Nie ma możliwości zmiany tego adresu. Za bezpieczeństwo konta, w szczególności za właściwe zabezpieczenie konta hasłem, a także zabezpieczenie hasła, adresu e-mail podanego przy rejestracji oraz własnego komputera i sieci przed niepowołanym dostępem odpowiada użytkownik konta. Udostępnianie konta jest dozwolone, jednak za wszystkie działania na koncie odpowiedzialność ponosi użytkownik konta.
§4.2. Multiclient (MC)
Gra na kilku kontach jednocześnie jest dozwolona.
§4.3. Illegal Trade (IT)
Zabroniona jest każda forma wymiany, kupna, sprzedaży dóbr lub usług wirtualnych za dobra lub usługi poza granicami serwera. Dozwolona jest tylko wymiana w ramach jednego serwera KDR, z wyjątkiem kont, postaci oraz gildii, których wymieniać nie wolno. Każda inna transakcja jest traktowana jako IT. Dark KDR i KDR są traktowane jako dwa odrębne serwery.
§4.4. Zmiany
Na koncie nie zostaną dokonane żadne zmiany, dopóki właściciel konta nie złoży wniosku za pośrednictwem przypisanego do konta podczas rejestracji adresu e-mail. W żadnym wypadku nie zostaną dokonane na koncie następujące zmiany:
 • zamiana slotów postaci
 • zmiana profesji postaci
 • zmiana loginu konta
 • zmiana adresu e-mail

§5. Zgłoszenia błędów i problemów

Zasady zgłaszania błędów i problemów opisane są na stronie pomocy.

§6. Prawa i obowiązki

Wszyscy gracze na serwerach KDR są równi wobec prawa. Z przypadku wszelkich sporów niewspomnianych w niniejszym regulaminie decydujące zdanie ma administrator danego serwera KDR.
§6.1. Polecenia
GM ma prawo żądać od gracza wykonania polecenia. Gracz ma prawo (i obowiązek) do udokumentowania screenami każdej sytuacji, w której GM żąda od niego wykonania polecenia. Jeśli polecenie wydaje się bezsensowne lub można podejrzewać chęć nadużycia, screen wraz z opisem sytuacji powinien być natychmiastowo przesłany administratorowi serwera. W przypadku stwierdzenia wielokrotnych (co najmniej 3) nadużyć ze strony GM’a zostanie on ukarany zgodnie z wewnętrznym regulaminem d/t ekipy serwerów KDR. W przypadku gracza, który celowo odmawia wykonania poleceń, a jego zgłoszenia nie noszą znamion popełnienia wykroczenia ze strony GM’a, gracz taki zostanie ukarany banem permanentnym.
§6.2. Odwołania
GM, który wymierza karę nie ma obowiązku tłumaczyć się graczowi z podjętej decyzji. Jedynym sposobem ponownego rozpatrzenia sprawy jest skierowanie jej do osoby rozpatrującej odwołania. Jej decyzja jest ostateczna i nie może zostać podważona w żaden inny sposób. Odwołania są rozpatrywane na podstawie konfrontacji dowodów dostarczonych przez GM’a, który nałożył karę oraz dowodów dostarczonych przez odwołującego się gracza. Jedyną osobą uprawnioną do wglądu w dowody obu stron jest osoba rozpatrująca odwołania.

Zasady Gry

§1. Język w grze

Obowiązującymi na serwerach KDR językami są polski i angielski.
§1.1. Obrazy graczy
Publiczne używanie wulgarnego lub obraźliwego języka, jak również obrażanie lub niepokojenie innych graczy jest zabronione. Nie dotyczy to zachowania na chacie gildyjnym, sojuszu oraz drużyny. Będąc w drużynie lub gildii, w której jest chamstwo, akceptujesz zachowanie jej członków. Jeżeli nie, to z niej wyjdź.
§1.2. Wulgarność
Zabronione jest używanie słów wulgarnych bądź obraźliwych w imionach postaci, opisach gildyjnych, nazwach party bądź gildii. Stosowanie „pseudocenzury” (np. użycie znaków niealfabetycznych – gwiazdka, cyfra, kropka itd. itp., zamian pojedynczych liter) będzie również uznana za naruszenie regulaminu serwerów KDR.

§2. Podszywanie się

Zabronione są wszelkie działania, które mają na celu podawanie się za innego gracza lub członka ekipy serwerów KDR. Zabronione jest również użycie w imionach postaci, nazwach party/gildii czy opisach gildyjnych słów: administrator, server/serwer, GM i tym podobnych. Oficjalną nomenklaturą na serwerach KDR jest GM = Game Master i GL = Guild Leader, jednakże zezwala się na wyjątek w opisach gildyjnych, jeśli określają one pozycję w gildii – GM = Guild Master, vGM = vice Guild Master.

§3. Spam/flood

Zabronione jest spamowanie, czyli wielokrotne wysyłanie tej samej, lub podobnej w treści, wiadomości bez względu na jej formę. Nadgorliwe prośby o przedmioty, zeny, buffy, warpy, pomoc itp. to też spam.

§4. Kill-stealing

Kill-stealing, czyli podjęcie walki z mobem, z którym walczy inny gracz jest dozwolone. Do dyspozycji graczy jest komenda @noks, która chroni zaatakowane przez gracza moby przed atakami innych.
§4.1. Free-for-all (FFA)
Ochrona przed KSem nie działa na bossy (MVP). Są one free-for-all (FFA) – każdy może podjąć z nimi walkę w dowolnym momencie.
§4.2. Mobbing
Dozwolone jest prowadzenie za sobą (mobowanie) dowolnej ilości potworów.

§5. Looting

Podnoszenie przedmiotów, które wypadły z moba, z którym gracz nie walczył jest dozwolone. Aby mieć pewność, że otrzyma się przedmioty z zabitego moba należy użyć komendy @autoloot. Przedmioty z mobów FFA są FFA.

§6. Mob-trailing

Zabronione jest zwabianie agresywnych mobów w kierunku innych graczy lub narażanie ich na atak ze strony moba, z którym się walczy.

§7. Nadużycie skilli

Zabronione jest używanie skilli bez powodu, wbrew zdrowemu rozsądkowi lub w celu utrudnienia gry innemu graczowi.
§7.1. W szczególności:
 • pomagania mobowi w walce z innym graczem, np. poprzez użycie Heal’a, Bless’a, Agi UP’a, Pneumy lub innych skilli wspomagających,
 • usuwanie, przesuwanie bądź wykorzystywanie pułapek zastawionych przez innego gracza,
 • utrudnianie poruszania się innemu graczowi, np. poprzez używanie Ice Wall’a,
 • używanie na innym graczu skilli, które mogą zmienić jego status bądź własności jego przedmiotów (np. Kyrie Eleison, Assumptio, Aspersio, Endow, B.S.S.) bez pozwolenia tego gracza,
 • używanie skilli w sposób, który powoduje zaatakowanie innego gracza przez moba, np. odpychanie moba w kierunku innego gracza,
 • ustawianie warpa na istniejącym warpie bądź punkcie respawnu,
 • spamowanie skillami bez uzasadnionej przyczyny,
 • używanie skilla Steal lub Absorb Spirit Sphere na mobie walczącym z innym graczem,
 • używanie skilla Hokus-Pokus na mapach, gdzie zablokowane jest użycie Fly Winga i Teleportu,
 • przyzywanie mobów w pobliżu teleportów oraz w czasie WoE na mapach z wejściami do zamków,
 • wypychanie sklepików poza obszar dozwolony używając skilla Clowna oraz Gypsy,
 • używanie skilla Cultivation w celu przywoływania do miast mobów (Hylozoist Card, Azoth),
 • użycie skilla Ganbatein w celu zlikwidowania stawianych przez priestów Warp Portali.
Powyższe zasady nie dotyczą map GvG oraz PvP. Mapy z wejściami do zamków nie są takimi mapami. Na mapach trybu PK (Dark KDR) nie istnieją zakazy odnośnie nadużycia skilli wobec gracza. MVP griefing, czyli gra w sposób utrudniający innym zdobycie tytułu MVP (np. w sposób opisany powyżej jako nadużycie skilli) jest dozwolona pod warunkiem posiadania party zdolnego zabić danego bossa bez pomocy z zewnątrz (w tym także bez wsparcia konkurencyjnych party). Bez względu na okoliczności niedozwolone jest atakowanie bossa w celu odteleportowania go (wymuszenia użycia Teleport) oraz mob-trailing dodatkowych mobów (poza bossem i slavami).
§7.2. Mapy GvG i PvP
Na wszystkich mapach z utratą doświadczenia niedozwolony jest Ress Kill – wskrzeszenie gracza, a następnie jego zabicie.
§7.3. Bezwarunkowo zabronione jest:
 • używanie jako emblemu gildii emblemu innej gildii bądź kursora z gry,
 • wykorzystywanie emblemu gildii w celach innych niż identyfikacja jej członków lub w sposób utrudniający innym graczom określenie przynależności gildyjnej,
 • użycie Emergency Call w miejscach, gdzie grozi to przyzwaniem członków gildii na inną płaszczyznę zamku niż ta na której Guild Leader używa skilla. Np. wyżej położoną wieżyczkę, niżej położona partia zamku. Wskazówka: Dobrze jest sobie zostawić z każdej strony po 3 kratki po których można swobodnie się poruszać, to ogranicza ryzyko do minimum.
§7.4. Założenia dodatkowe
Powyższe listy są jedynie przykładowe i nie wyczerpują możliwości utrudnień gry poprzez nadużycie skilli. Wszelkie nadużycia nie objęte powyższymi punktami będą karane zgodnie z Tabelą Kar.

§8. Vending

Nazwy sklepików/chatroomów obowiązują wszystkie zasady wymienione w §1 Zasad Gry.

§9. Scam i oszustwa

Zabronione są wszelkie działania handlowe (np. vending, trade), które mają na celu wykorzystanie lub zmylenie jednej ze stron (scam), m.in.:
 • wystawianie przedmiotów refine/nierefine oraz różnie slotowanych w jednakowej lub podobnej cenie,
 • umieszczanie w nazwie sklepu nazw przedmiotów, których nie wystawia się aktualnie na sprzedaż (za wyjątkiem ofert wymiany przedmiotów, które posiadamy, ale nie znajdują się w sklepie, poprzedzonych odpowiednim skrótem B>, S> lub T> bądź oznaczonych w inny nie budzący wątpliwości sposób).

Postanowienia końcowe

§1. „Ignorantia Juris Nocet” (Nieznajomość prawa szkodzi)

Regulamin podany jest do wiadomości publicznej w czytelnej formie. Wszelkie tłumaczenia dotyczące nieznajomości któregokolwiek z zapisów będą ignorowane. Podobnie jak tłumaczenia dotyczące błędnej interpretacji zapisu bądź dokonania wykroczenia (np. nadużycia skilli), które nie zostało szczegółowo omówione w Regulaminie.

§2. „Dura lex, sed lex” (Twarde prawo, ale prawo)

Regulamin ten nie wyczerpuje możliwości łamania zasad przez graczy. Wszelkie próby złamania którejkolwiek z zasad, prób jej obejścia bądź namawiania do tego innych graczy spotkają się z pełnym wymiarem kary przewidzianym za dane wykroczenie. Decyzje w kwestiach nieobjętych tym regulaminem podejmuje administrator.

§3. Przyszłe zmiany

Administracja serwerów KDR zastrzega sobie prawo do aktualizacji, nowelizacji bądź rozszerzenia Regulaminu. Wszelkie informacje o zmianach zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie KDR.

Brak komentarzy do “Regulamin”


 • Brak komentarzy

Napisz komentarz

Musisz być zalogowany, aby dodać komentarz.

Forum

Najnowsze odpowiedzi

Facebook

Archiwa